STUDY
業績

2021年

Akimasa Adachi, Tetsuya Honda, Teruki Dainichi, Gyohei Egawa, Yosuke Yamamoto, Takashi Nomura, Saeko Nakajima, Atsushi Otsuka, Masamitsu Maekawa, Nariyasu Mano, Naoto Koyanagi, Yasushi Kawaguchi, Toshiaki Ohteki, Takashi Nagasawa, Koichi Ikuta, Akihiko Kitoh, and Kenji Kabashima.
Prolonged high-intensity exercise induces fluctuating immune responses to herpes simplex virus infection via glucocorticoids.
J. Allergy Clin. Immunol., 148, 1575-1588 (2021).
DOI: 10.1016/j.jaci.2021.04.028

Jiro Ogura, Hiroki Sugiura, Atsushi Tanaka, Shinji Ono, Toshiyuki Sato, Toshihiro Sato, Masamitsu Maekawa, Hiroaki Yamaguchi, and Nariyasu Mano.
Glucose-induced oxidative stress leads to in S-nitrosylation of protein disulfide isomerase in neuroblastoma cells.
BBA-General Subjects, 1865, 129998 (2021).
DOI: 10.1016/j.bbagen.2021.129998

Hsin-Jung Ho, Koichi Kikuchi, Daiki Oikawa, Shun Watanabe, Yoshitomi Kanemitsu, Daisuke Saigusa, Ryota Kujirai, Wakako Ikeda-Ohtsubo, Mariko Ichijo, Yukako Akiyama, Yuichi Aoki, Eikan Mishima, Yoshiaki Ogata, Yoshitsugu Oikawa, Tetshro Matsuhashi, Takafumi Toyohara, Chitose Suzuki, Takehiro Suzuki, Nariyasu Mano, Yoshiteru Kagawa, Yuji Owada, Takane Katayama, Toru Nakayama, Yoshihisa Tomioka, and Takaaki Abe.
SGLT-1-specific inhibition ameliorates renal failure and alters the gut microbial community in mice with adenine-induced renal failure.
Physiol. Rep., 9, e15092 (2021).
DOI: 10.14814/phy2.15092

Hidekazu Nishigori, Taku Obara, Toshie Nishigori, Mami Ishikuro, Nozomi Tatsuta, Kasumi Sakurai, Masatoshi Saito, Junichi Sugawara, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Nariyasu Mano, Hirohito Metoki, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi for the Japan Environment and Children’s Study Group.
Prenatal folic acid supplementation and autism spectrum disorder in 3-year-old offspring: The Japan Environment and Children’s Study.
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, in press (2021).
DOI: 10.1080/14767058.2021.2007238

Kinuko Ohneda, Masahiro Hiratsuka, Hiroshi Kawame, Fuji Nagami, Yoichi Suzuki, Kichiya Suzuki, Akira Uruno, Mika Sakurai-Yageta, Yohei Hamanaka, Makiko Taira, Soichi Ogishima, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita, Naoko Minegishi, Junichi Sugawara, Inaho Danjoh, Tomohiro Nakamura, Tomoko Kobayashi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Taku Obara, Eiji Hishimuma, Nariyasu Mano, Masaki Matsuura, Yuji Sato, Masateru Nakasone, Yohei Honkura, Jun Suzuki, Yukio Katori, Yoichi Kakuta, Atsushi Masamune, Yoko Aoki, Masaharu Nakayama, Shigeo Kure, Kengo Kinoshita, Nobuo Fuse, Masayuki Yamamoto.
A pilot study for return of individual pharmacogenomic results to population-based cohort study participants.
JMA Joural, in press (2021).

Mana Kogure, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Takumi Hirata, Kotaro Nochioka, Akira Narita, Rieko Hatanaka, Fumi Itabashi, Ikumi Kanno, Taku Obara, Michihiro Satoh, Hirohito Metoki, Ken Miyagawa, Hiroshi Koshimizu, Sho Nagayoshi, Akira Uruno, Masahiro Kikuya, Kichiya Suzuki, Naoki Nakaya, Junichi Sugawara, Shinichi Kuriyama, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Atsushi Hozawa.
Consideration of the reference value and number of measurements of urinary sodium-to-potassium ratio based on the prevalence of untreated home hypertension:TMM Cohort Study.
Hypertension Research, in press (2021).

Kensuke Abe, Taku Obara, Satomi Kamio, Asahi Kondo, Junji Imamura, Tatsuya Goto, Toshihiro Ito, Hiroshi Sato, Nobuyuki Takahashi.
Renal function in Japanese HIV-1-positive patients who switch to tenofovir alafenamide fumarate after long-term tenofovir disoproxil fumarate: a single-center observational study.
AIDS Research and Therapy, 18(1), 94 (2021).
DOI: 10.1186/s12981-021-00420-5

Mami Ishikuro, Aoi Noda, Keiko Murakami, Tomomi Onuma, Fumiko Matsuzaki, Fumihiko Ueno, Masahiro Kikuya, Hirohito Metoki, Hiroaki Tomita, Taku Obara, Nobuo Yaegashi, Shinichi Kuriyama.
Families’ health after the Great East Japan Earthquake: Findings from the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, in press (2021).

Soichi Ogishima, Satoshi Nagaie, Satoshi Mizuno, Ryosuke Ishiwata, Keita Iida, Kazuro Shimokawa, Takako Takai-Igarashi, Naoki Nakamura, Sachiko Nagase, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma, Mami Ishikuro, Taku Obara, Shunji Mugikura, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Tomoko Kobayashi, Akito Tsuboi, Shu Tadaka, Fumiki Katsuoka, Akira Narita, Mika Sakurai, Satoshi Makino, Gen Tamiya, Yuichi Aoki, Ritsuko Shimizu, Ikuko N Motoike, Seizo Koshiba, Naoko Minegishi, Kazuki Kumada, Takahiro Nobukuni, Kichiya Suzuki, Inaho Danjoh, Fuji Nagami, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Koichi Asahi, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Nobuo Fuse, Teiji Tominaga, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Makoto Sasaki, Hiroshi Tanaka, Masayuki Yamamoto.
dbTMM: an integrated database of large-scale cohort, genome and clinical data for the Tohoku Medical Megabank Project.
Human Genome Variation, 8(1), 44 (2021).
DOI: 10.1038/s41439-021-00175-5.

Shinya Takasaki, Yoshihide Kawasaki, Masafumi Kikuchi, Akihiro Ito, Hiroaki Yamaguchi, and Nariyasu Mano.
Clinical importance of blood drug concentration of oral molecular targeted drugs for renal cell carcinoma.
Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 24, 127-136 (2021).
DOI: 10.18433/jpps31816

Kento Morozumi, Yoshihide Kawasaki, Masamitsu Maekawa, Shinya Takasaki, Tomonori Sato, Shuichi Shimada, Naoki Kawamorita, Shinichi Yamashita, Koji Mitsuzuka, Nariyasu Mano, Akihiro Ito.
Prediction model for recurrence of RCC by comparing pre- and post-operative urinary metabolite concentrations.
Cancer Science, in press (2021).
DOI: 10.1111/cas.15180

Daisuke Kikuchi, Taku Obara, Shota Kashiwagura, Youtaro Arima, Hiroaki Hino, Ryosuke Miura, Sachiko Hayakawa, Yoshiteru Watanabe.
Trends in prescription of anti-seizure medicines for Japanese pediatric outpatients during 2013?2019.
Epilepsy & Behavior Reports, 16, 100474 (2021).
DOI: 10.1016/j.ebr.2021.100474

Takafumi Yamauchi, Daisuke Ochi, Naomi Matsukawa, Daisuke Saigusa, Mami Ishikuro, Taku Obara, Yoshiki Tsunemoto, Satsuki Kumatani, Riu Yamashita, Osamu Tanabe, Naoko Minegishi, Seizo Koshiba, Hirohito Metoki, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Masao Nagasaki, Satoshi Hiyama, Junichi Sugawara.
Machine learning approaches to predict gestational weeks in normal and complicated pregnancies by urinary metabolomics.
Scientific Report, 11(1), 17777 (2021).
DOI: 10.1038/s41598-021-97342-z

Makoto Miyazaki, Taku Obara, Nariyasu Mano.
Impact of local vaccine subsidization programs on the prevention of mumps in Japan.
Human Vaccines and Immunotherapeutics, in press (2021).

Naoki Nakaya, Tian Xie, Bart Scheerder, Naho Tsuchiya, Akira Narita, Tomohiro Nakamura, Hirohito Metoki, Taku Obara, Mami Ishikuro, Atsushi Hozawa, Harold Snieder, Shinichi Kuriyama.
Spousal similarities in cardiometabolic risk factors: A cross-sectional comparison between Dutch and Japanese data from two large biobank studies.
Atherosclerosis, 334, 85-92 (2021).
DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.037

Saya Kikuchi, Keiko Murakami, Taku Obara, Mami Ishikuro, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Tomomi Onuma, Natsuko Kobayashi, Junichi Sugawara, Masayuki Yamamoto, Nobuo Yaegashi, Shinichi Kuriyama, Hiroaki Tomita.
One-year trajectories of postpartum depressive symptoms and associated psychosocial factors: findings from the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
Journal of Affective Disorders, 295, 632-638 (2021).
DOI: 10.1016/j.jad.2021.08.118

Soichi Ogishima, Satoshi Nagaie, Satoshi Mizuno, Ryosuke Ishiwata, Keita Iida, Kazuro Shimokawa, Takako Takai-Igarashi, Naoki Nakamura, Sachiko Nagase, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma, Mami Ishikuro, Taku Obara, Shunji Mugikura, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Tomoko Kobayashi, Akito Tsuboi, Shu Tadaka, Fumiki Katsuoka, Akira Narita, Mika Sakurai-Yageta, Satoshi Makino, Gen Tamiya, Yuichi Aoki, Ritsuko Shimizu, Ikuko Motoike, Seizo Koshiba, Naoko Minegishi, Kazuki Kumada, Takahiro Nobukuni, Kichiya Suzuki, Inaho Danjo, Fuji Nagami, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Koichi Asahi, Atsushi Shimizu, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Nobuo Fuse, Teiji Tominaga, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Makoto Sasaki, Hiroshi Tanaka, and Masayuki Yamamoto.
dbTMM: an integrated database of large-scale cohort, genome and clinical data for the Tohoku Medical Megabank Project.
Human Genome Variation, in press (2021).

Tomofumi Ishikawa, Taku Obara, Manabu Akazawa, Aoi Noda, Gen Oyanagi, Kei Morishita, Keiko Miyakoda, Hidekazu Nishigori, Hiroshi Kawame, Nobuo Yaegashi, Shinichi Kuriyama, Nariyasu Mano.
Risk of major congenital malformations associated with first-trimester exposure to propulsives: A health administrative database study in Japan.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, in press (2021).

Takahiro Yamashita, Keiko Murakami, Taku Obara, Yudai Yonezawa, Mami Ishikuro, Aoi Noda, Fumihiko Ueno, Tomomi Onuma, Junichi Sugawara, Shigenori Suzuki, Hiroyuki Suganuma, and Shinichi Kuriyama.
Living environments long-term after the Great East Japan Earthquake and nutritional intake among recent mothers.
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, in press (2021).

Satoko Suzuki,?Taku Obara, Tomofumi Ishikawa, Aoi Noda, Fumiko Matsuzaki, Ryutaro Arita, Minoru Ohsawa, Nariyasu Mano, Akiko Kikuchi, Shin Takayama, Tadashi Ishii.
Prescription of Kampo Formulations for Prenatal and Postpartum Women in Japan: Data from an administrative health database.
Frontiers in Nutrition, in press (2021).

Masaki Kumondai, Akio Ito, Evelyn Marie Gutierrez Rico, Eiji Hishinuma, Akiko Ueda, Sakae Saito, Tomoki Nakayoshi, Akifumi Oda, Shu Tadaka, Kengo Kinoshita, Masamitsu Maekawa, Nariyasu Mano, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka.
Functional assessment of 12 rare allelic CYP2C9 variants identified in a population of 4773 Japanese individuals.
Journal of Personalized Medicine, 11(2), 94 (2021).
DOI: 10.3390/jpm11020094

Masaki Kumondai, Evelyn Marie Gutierrez Rico, Eiji Hishinuma, Akiko Ueda, Sakae Saito, Daisuke Saigusa, Shu Tadaka, Kengo Kinoshita, Tomoki Nakayoshi, Akifumi Oda, Ai Abe, Masamitsu Maekawa, Nariyasu Mano, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka.
Functional characterization of 40 CYP3A4 variants by assessing midazolam 1'-hydroxylation and testosterone 6β-hydroxylation.
Drug Metabolism and Disposition, 49(3), 212-220 (2021).
DOI: 10.1124/dmd.120.000261

Masaki Kumondai, Evelyn Marie Gutierrez Rico, Eiji Hishinuma, Yuya Nakanishi, Shuki Yamazaki, Akiko Ueda, Sakae Saito, Shu Tadaka, Kengo Kinoshita, Daisuke Saigusa, Tomoki Nakayoshi, Akifumi Oda, Noriyasu Hirasawa, Masahiro Hiratsuka.
Functional characterization of 21 rare allelic CYP1A2 variants identified in a population of 4773 Japanese individuals by assessing phenacetin O-deethylation.
Journal of Personalized Medicine, 49(8), 690 (2021).
DOI: 10.3390/jpm11080690

Keiko Murakami, Mami Ishikuro, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Tomomi Onuma,
Fumiko Matsuzaki, Hirohito Metoki, Taku Obara, Shinichi Kuriyama.
Associations of education and income with hazardous drinking among postpartum women in Japan: results from the TMM BirThree Cohort Study.
Environmental Health and Preventive Medicine, in press (2021).

Keiko Murakami, Taku Obara, Mami Ishikuro, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Shinichi Kuriyama.
Associations of education and work status with alcohol use and cessation among pregnant women in Japan: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
BMC Public Health, in press (2021).

Takuma Usuzaki, Kengo Takahashi, Kazuma Umemiya, Mami Ishikuro, Taku Obara,
Masahiro Kamimoto, Kazuhiro Majima.
An augmentation method for convolutional neural network improving prediction performance in the task of classifying primary lung cancer and lung metastasis using CT images.
Lung Cancer, in press (2021).

Mami Ishikuro, Keiko Murakami, Fumiya Yokozeki, Tomomi Onuma, Aoi Noda,
Fumihiko Ueno, Taku Obara, Shinichi Kuriyama.
Hypertension in pregnancy as a possible factor for child autistic behavior at two years old.
Pregnancy Hypertension, 25, 88-90 (2021).

Yudai Yonezawa, Fumihiko Ueno, Taku Obara, Takahiro Yamashita, Mami Ishikuro,
Keiko Murakami, Aoi Noda, Tomomi Onuma, Junichi Sugawara, Shigenori Suzuki,
Hiroyuki Suganuma, Shinichi Kuriyama.
Fruit and vegetable consumption before and during pregnancy and developmental delays in offspring aged 2 years in Japan.
British Journal of Nutrition, in press (2021).

Keiko Murakami, Mami Ishikuro, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Tomomi Onuma,
Fumiko Matsuzaki, Hirohito Metoki, Taku Obara, Shinichi Kuriyama.
Maternal personality and alcohol use during pregnancy in Japan: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
Addictive Behaviors, in press (2021).

Janet M. Wojcicki, Kenji J. Tsuchiya, Keiko Murakami, Mami Ishikuro, Taku Obara,
Naho Morisaki.
Limited consumption of 100% fruit juices and sugar sweetened beverages in Japanese toddler and preschool children.
Preventive Medicine Reports, in press (2021).

Mami Ishikuro, Taku Obara, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Masahiro Kikuya,
Junichi Sugawara, Hirohito Metok, Shinichi Kuriyama.
Relation between disaster exposure, maternal characteristics, and obstetric outcomes: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
Journal of Epidemiology, in press (2021).

Toshihiro Sato, Masamitsu Maekawa, Nariyasu Mano, Takaaki Abe, Hiroaki Yamaguchi.
Role of OATP4C1 in Renal Handling of Remdesivir and its Nucleoside Analog GS-441524: The First Approved Drug for Patients with COVID-19.
The Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 24, 227-236 (2021).
DOI: 10.18433/jpps31813

Naoto Ishikawa, Hanae Oshikiri, Shinya Takasaki, Masafumi Kikuchi, Taku Obara, Kazutoshi Akasaka, Masaki Matsuura, Hiroaki Yamaguchi and Nariyasu Mano.
Enhancement and evaluation of a prescription audit system for direct oral anticoagulants using a check sheet.
Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, (7), 22 (2021).
DOI: 10.1186/s40780-021-00205-y

Keiko Murakami, Mami Ishikuro, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Tomomi Onuma, Taku Obara, Shinichi Kuriyama.
Factors associated with postpartum smoking relapse among women who quit in early pregnancy: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
Journal of Epidemiology, in press (2021).

Yudai Yonezawa, Taku Obara, Takahiro Yamashita, Mami Ishikuro, Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Aoi Noda, Tomomi Onuma, Junichi Sugawara, Shigenori Suzuki, Suganuma Hiroyuki, and Shinichi Kuriyama.
Grain consumption before and during pregnancy and birth weight in Japan: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
European Journal of Clinical Nutrition, in press (2021).

Daisuke Kikuchi, Misato Ito, Misaki Tokunaga, Kota Sasaki, Ryosuke Miura, Hiroyuki Hirakawa, Yuko Saito, Taku Obara, and Yoshiteru Watanabe.
Prescription status of diuretics for essential hypertension in a Japanese population.
Hypertension Research, in press (2021).

Tomofumi Ishikawa, Gen Oyanagi, Taku Obara, Aoi Noda, Kei Morishita, Shuyu Takagi, Ryusuke Inoue, Hiroshi Kawame, Nariyasu Mano.
Validity of Congenital Malformation Diagnoses in Healthcare Claims from a University Hospital in Japan.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, in press (2021).

Ai Sasaki, Yuki Nakao, Taku Obara, Shinya Abe, Hiroshi Yamaguchi, Shoko Yoshimachi, Teruaki Goto.
Knowledge and attitude towards cervical cancer and human papillomavirus among pharmacists in Japan.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, in press (2021).

Kohei Ohnuma, Taiga Uchida, Gary Ngai-Wa Leung, Toshiki Ueda, Taku Obara, Hideaki Ishii.
Establishment of a post-race biomarkers database and application of pathway analysis to identify potential biomarkers in post-race equine plasma.
Drug Testing and Analysis, in press (2021).

Yu Sato, Kensuke Shigeta, Tensei Hirasawa, Toshihiro Sato, Jiro Ogura, Masamitsu Maekawa, Akiko Ebata, Yohei Hamanaka, Hiroshi Tada, Takanori Ishida, Masafumi Kikuchi, Nariyasu Mano.
Establishment of an analytical method for simultaneous quantitation of CDK4/6 inhibitors, aromatase inhibitors, and an estrogen receptor antagonist in human plasma using LC-ESI-MS/MS.
Journal of Chromatography B, 1173(30-May), 122655 (2021).
DOI: 10.1016/j.jchromb.2021.122655

Tensei Hirasawa, Masafumi Kikuchi, Kensuke Shigeta, Shinya Takasaki, Yu Sato, Toshihiro Sato, Jiro Ogura, Koichi Onodera, Noriko Fukuhara, Yasushi Onishi, Masamitsu Maekawa, Nariyasu Mano.
High-throughput liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry method using in-source collision-induced dissociation for simultaneous quantification of imatinib, dasatinib, bosutinib, nilotinib, and ibrutinib in human plasma.
Biomedical Chromatography, e5124 (2021).
DOI: 10.1002/bmc.5124

Kaou Tanoue, Zen Watanabe, Hidekazu Nishigori, Noriyuki Iwama, Michihiro Satoh, Takahisa Murakami, Kousuke Tanaka, Satomi Sasaki, Kasumi Sakurai, Mami Ishikuro, Taku Obara, Masatoshi Saito, Junichi Sugawara, Nozomi Tatsuta, Shinichi Kuriyama, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Nobuo Yaegashi, Hirohito Metoki.
The prevalence of psychological distress during pregnancy in Miyagi Prefecture for three years after the Great East Japan Earthquake.
Environmental Health and Preventive Medicine, in press (2021).

Kentaro Tajima, Masami Tsuchiya, Tomofumi Ishikawa, Taku Obara, Nariyasu Mano.
Real-world anticancer medications for reproductive-age women with breast cancer by using a claims database in Japan.
Future Oncology, in press (2021).

Hidaka Hiroshi, Tarasawa Kunio, Fujimori Kenji, Obara Taku, Fushimi Kiyohide, Sakagami Tomofumi, Yagi Masao, Iwai Hiroshi.
Identification of risk factors for mortality and delayed oral dietary intake in patients with open drainage due to deep neck infections: A nationwide study using a Japanese inpatient database.
Head & neck, in press (2021).

Makoto Miyazaki, Takamasa Sakai, Taku Obara, Nariyasu Mano.
The impact of regulation changes in the spontaneous reporting system for vaccines on reporting trends and signal detection in Japan.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, in press (2021).

Masami Tsuchiya, Taku Obara, Makoto Miyazaki, Aoi Noda, Takamasa Sakai, Ryohkan Funakoshi, Nariyasu Mano.
‘High-quality’ reports and their characteristics in the Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER).
Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, in press (2021).

Toshihiro Sato, Masato Suzuka, Yuji Sato, Riko Iwabuchi, Daisuke Kobayashi, Jiro Ogura, Shinya Takasaki, Maki Yokota, Taku Tsukamoto, Yoshihiro Hayakawa, Masafumi Kikuchi, Masamitsu Maekawa, and Nariyasu Mano.
Development of a simultaneous analytical method for clozapine and its metabolites in human plasma using liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry with linear range adjusted by in-source collision-induced dissociation.
Biomedical Chromatography, e5094, (2021).
DOI: 10.1002/bmc.5094

Shinya Takasaki, Tensei Hirasawa, Yu Sato, Masamitsu Maekawa, Taku Tsukamoto, Masafumi Kikuchi, Jiro Ogura, Yoshihiro Hayakawa, Yasushi Matsuda, Hisashi Oishi, Tetsu Sado, Masafumi Noda, Yoshinori Okada, Hiroaki Yamaguchi, Nariyasu Mano.
Simultaneous analysis of drugs administered to lung transplanted patients using liquid chromatography tandem mass spectrometry for therapeutic drug monitoring.
Biomedical chromatography, e5067, (2021).
DOI: 10.1002/bmc.5067

Keiko Kurosawa, Shinya Takasaki, Hisaki Suzuki, Yuji Sato, Masatoshi Akiyama, Miki Akiba, Yoshikatsu Saiki, Nariyasu Mano.
A case of an increase in prothrombin time-international normalized ratio by interaction between warfarin and baloxavir marboxil in a patient on implantable ventricular assist device.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences, 24, 37-40, (2021).
DOI: 10.18433/jpps31375

Keiko Murakami, Fumihiko Ueno, Ibuki Nakamura, Mami Ishikuro, Aoi Noda, Tomomi Onuma, Taku Obara, Shinichi Kuriyam.
Maternal personality and postnatal bonding disorder in Japan: the Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study.
Journal of Affective Disorders, in press (2021).

Takumi Hirata, Mana Kogure, Naho Tsuchiya, Ken Miyagawa, Akira Narita, Kotaro Nochioka, Akira Uruno, Taku Obara, Tomohiro Nakamura, Naoki Nakaya, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Junichi Sugawara, Shinichi Kuriyama, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Atsushi Hozawa.
Impacts of new risk factors, urinary sodium/potassium ratio and sleep efficiency, and conventional risk factors on home hypertension in a general Japanese population.
Hypertension Research, in press (2021).

Aoi Noda, Masami Tsuchiya, Takamasa Sakai, Taku Obara, Nariyasu Mano.
Adverse drug reaction reports regarding abnormal behavior after oseltamivir use in children as reported by consumers or healthcare professionals.
Patient Preference and Adherence, in press (2021).